TAO SPORT-TÁMOGATÁS 
A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI LEÁNY KÉZILABDA CLUB EGYESÜLET A TÁRSASÁGI ADÓVAL ÉS SPORTTAL KAPCSOLATOS VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÉS KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN JOGOSULT IGÉNYBE VENNI TÁRSASÁGI ADÓBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOKAT. SPORTSZERVEZETÜNK A TÁMOGATÁSOKBÓL BEFOLYÓ TELJES ÖSSZEGET UTÁNPÓTLÁS – NEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSÁRA HASZNÁLJA FEL!
 Tájékoztató a sporttal és a társasági adóval kapcsolatos törvényekről:
A Magyar Országgyűlés által 2011-ben elfogadott törvény, valamint a végrehajtást szabályozó kormányrendelet értelmében a társasági adó fizetésére kötelezett társas vállalkozások az adóévben fizetendő társasági adójuk maximum 70 %-át az öt látvány-csapatsportág, köztük a kézilabda amatőr és hivatásos sportegyesületeinek és szakszövetségeinek támogatására, – különös tekintettel azok utánpótlás-nevelő feladatainak anyagi támogatására – fordíthatják.
Az adózó az általa folyósított támogatási összeg erejéig adókedvezményt vehet igénybe!
A támogatási rendszer jogi háttere:
  • A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
  • A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
  • A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet
  • Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Támogatott lehet minden olyan amatőr és hivatásos látvány-csapatsport egyesület, amely az országos sportági szakszövetség tagja és tárgyév július 01.-én a szakszövetség által kiírt versenyrendszerben résztvevő, vagy ott indulási jogot elnyert szervezet. Részvételi feltétel továbbá, hogy a Támogatottnak nem lehet köztartozása, korábbi állami támogatásaival határidőre elszámolt, nem áll felszámolás, kényszer-végelszámolás vagy csődeljárás alatt.
A törvény a támogatás igénybevételére jogosult sportszervezeteket az alábbiak szerint különbözteti meg:
§  Hivatásos egyesület:
– első osztályban szerepel
– alacsonyabb osztályban szerepel, és legalább egy hivatásos sportolója van
§  Amatőr egyesület:
– nincs hivatásos sportolója
 A támogatás mértéke:
A vállalkozások által a tárgyévben fizetendő társasági adó maximum 70 %-a.
 Támogatott időszak:
Tárgyév július 01.-től a tárgyévet követő év június 30.-ig terjedő időszak.
 Támogatható feladatok, támogatási jogcímek
Amatőr egyesületek
·         Utánpótlás-nevelési feladatok; támogatási intenzitás 90 %
·         Személyi kifizetések (szakmai, kisegítő és technikai személyzet); támogatás intenzitás 50 %
·         Versenyeztetéssel összefüggő költségek; támogatási intenzitás 90 %
·         Általános képzés; támogatási intenzitás 60 %
·         Szakosított képzés; támogatási intenzitás 25 %
·         Beruházás, infrastruktúra fejlesztés; támogatási intenzitás 70%
Hivatásos egyesületek
·         Utánpótlás-nevelési feladatok; támogatási intenzitás 90 %
·         Személyi kifizetések (szakmai, kisegítő és technikai személyzet); de minimis elv alapján 3 év alatt összesen 200.000,- Euro értékű támogatás; támogatási intenzitás 50 %
·         Általános képzés; támogatási intenzitás 60 %
·         Szakosított képzés; támogatási intenzitás 25 %
·         Beruházás, infrastruktúra fejlesztés; támogatási intenzitás 70%
 Technikai lebonyolítás
Minden olyan sportegyesületnek, amely szeretne igénybe  venni TAO támogatást, egy az egész bajnoki évre szóló, részleteiben kidolgozott, konkrétumokra lebontott, teljesíthető költségvetéssel alátámasztott szakmai és gazdasági sportfejlesztési programot kell elkészítenie és benyújtania a szakszövetsége részére (Magyar Kézilabda Szövetség). A részletes programban meghatározott feladatok és a hozzájuk rendelt költségek szabályozzák a befolyó támogatások felhasználását. A programnak összhangban kell lennie a szakszövetség sportágfejlesztési stratégiájával, valamint megvalósítható rövid-, közép- és hosszú távú célokat kell kitűznie.
A programot minden évben április 01.-ig kell benyújtani a sportági szakszövetség részére.
A benyújtást követően a sportági szakszövetség elbírálja a benyújtott programot, dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A sportfejlesztési programok és a vonatkozó költségtervek elbírálása egyben a szervezetek átvilágítását is jelenti, a folyamat garantálja, hogy csak olyan Egyesületek vehetnek részt a programban, amelyek tartozásmentesek, és működésük mindenben megfelel a vonatkozó előírásoknak és jogszabályoknak.
Amennyiben a sportági szakszövetség pozitívan bírálja el a benyújtott fejlesztési programot, az egyesület jogosult lesz a következő lépés megtételére, amely a Támogató vállalkozások felkeresése. Fontos információ, hogy a vállalkozások csak olyan egyesületek felé kötelezhetik el magukat, amelyek rendelkeznek a szakszövetség által kiállított igazolással a fejlesztési programok elfogadásáról. Ezt követően a vállalkozások és az egyesületek megköthetik a támogatási szerződéseket. A támogatási szerződések aláírását követően az egyesületek a megállapodásokat benyújtják a sportági szakszövetség (Magyar Kézilabd Szövetség) részére, és egyúttal kérelmezik a Támogatási Igazolások kiadását.
A kiadott támogatási igazolásokat a sportági szakszövetség megküldi a vállalkozásoknak is, akikkel támogatási szerződést kötött az egyesület, és ezt követően indítható az átutalás a cégektől az egyesületek részére. A támogatási szerződések, és az ezek alapján kiállított igazolások az egyéb kötelezően előírt adatok mellett tartalmazzák a támogatási összegeket és a támogatási jogcímeket is. A támogatás igénybevételére jogosult szervezet több támogatói igazolás kiállítását is kérelmezheti, továbbá a fejlesztési program jóváhagyása során elfogadott valamennyi támogatási jogcím alapján jogosult támogatói igazolás kiállítását kérelmezni.
Kizárólag az átvett támogatói igazolások birtokában jogosultak a vállalkozások a támogatások átutalásának teljesítésére az egyesületek részére.
A cégek a birtokukban lévő támogatási igazolások alapján az erre a célra rendszeresített nyomtatványon értesítik az adóhatóságot az átutalások teljesítéséről, így a NAV hivatalosan is tájékoztatva lesz a pénzügyi folyamatokról.
A Támogató vállalkozások az átutalásokat nem csak a társasági adó törvényben előírt előlegfizetéskor vagy feltöltéskor teljesíthetik, azok az év bármely időszakában utalhatók.
A 2015-ös adóév vonatkozásában akkor vehetik igénybe a vállalkozások az adókedvezményt, amennyiben az átutalások az egyesületek részére 2015. december hó 31. napjáig teljesülnek. Ebben az esetben a vállalkozásoknak a társasági adó terhére folyósított összegeket legkésőbb 2015. december 20-ig el kell határolniuk, és azokat 2015. december 31-ig a sportegyesület részére folyósítaniuk kell.
A 2016. január 01. és 2016. június 30. között folyósított összegek a 2016-os adóévben érvényesíthetők kedvezményként!
A támogatás mértéke egyúttal az adóalapban költségként is elszámolható. A támogatás az adózó adóalapját csökkenti, valamint adókedvezményként is levonható. A kettős levonás miatt a sporttámogatást választó adózó egyrészt megtakarít az adójából, másrészt a következő évben kisebb összegű adóelőleget köteles fizetni.
Elszámolás, technikai információk
Mivel adóforintokról, és közvetett módon állami támogatásról van szó, az egyesületeknek szigorú elszámolási kötelezettségeket kell teljesíteniük.
A sportfejlesztési program teljesítéséről negyedévente előrehaladási igazolást kell benyújtani a Magyar Kézilabda Szövetség részére, melyben részletesen kell beszámolni a támogatások időszaki felhasználásáról és a sportfejlesztési program megvalósításáról.
A támogatási időszak lezárását követő 30 napon belül minden egyesületnek be kell nyújtania a végleges elszámolását a Magyar Kézilabda Szövetség felé. Mivel közvetett állami forrásokról van szó, ezért nagyon szigorú elszámolás várható, az MKSZ és a NAV munkatársai az ellenőrzéseket a helyszínen is végezhetik iratbetekintéssel egybekötve.
Az átláthatóságot garantálja, hogy a támogatások fogadására az egyesületeknek támogatási jogcímenként külön alszámlát kell nyitniuk. A vállalkozásoktól befolyó támogatási összegeket jogcímenként csak az adott alszámlákon lehet fogadni, és csak ezen alszámlákról történhetnek a kifizetések, így teljesen követhető a befolyt összegek felhasználása
A bemutatott támogatási forma semmilyen adminisztrációs terhet, többletmunkát és többlet költséget nem ró a vállalkozásokra, hiszen minden ilyen jellegű feladatot az egyesületeknek kell elvégezniük. Az egyesületeknek kell minden szerződést előkészíteniük a szakszövetségek és a hatóságok által kiadott minták alapján. A vállalkozások jogosultak kérni az egyesületektől a fejlesztési program elfogadásáról szóló igazolást, hiszen csak ennek birtokában lehet megkötni a támogatási szerződéseket.
Átutalást minden esetben csak érvényes támogatási igazolás birtokában lehet teljesíteni.
A befolyó összegek elszámolásával kapcsolatos minden feladat az egyesületeket terheli.
A befolyó összegek szabály- és rendeltetésszerű felhasználása csak és kizárólag az egyesületek felelőssége. A vállalkozások csak a támogatási szerződésekben és igazolásokban szereplő támogatási összegek átutalásáért felelnek.
Egy támogató vállalkozás több jogcímen és több egyesület részére is folyósíthat támogatás!
Azok a vállalkozások is utalhatják támogatásként a társasági adójuk meghatározott részét az egyesületeknek, akik egyébként szponzorként is segítik a csapatokat. A társasági adóból befolyó pénzt azonban teljesen külön kell kezelni a szponzori támogatásoktól. A két összeget nem lehet összemosni, azokat szerződésileg is külön kell kezelni, és külön számlákra történnek az utalások is.
A társasági adó terhére folyósított támogatásért cserébe az egyesületek semminemű reklámszolgáltatást nem nyújthatnak a támogató cégek részére. A támogatók nevét, listáját azonban minden sportszervezet szabadon közzéteheti, valamint a támogatást az érintett vállalat is nyilvánosságra hozhatja, céges kommunikációjában felhasználhatja.
 TÁJÉKOZTATÓ A KIEGÉSZÍTŐ SPORTFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSRÓL
A 2013/2014-es támogatási időszaktól kezdődően az igénybevehető kettős adókedvezmény érvényesítése érdekében a benyújtott sportfejlesztési programok támogatásakor a támogatónak kiegészítő sportfejlesztési támogatást is kell fizetnie azon látvány-csapatsport szervezet részére, melyet  az dókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesített.
A kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege a támogatás alapján elért társasági adó kötelezettség csökkenésének adókulccsal számított 75 százaléka. A kiegészítő sportfejlesztési támogatásról az adott sportszervezettel kell szerződést kötni, a támogatást pedig a támogatási igazolás birtokában legkésőbb az adóév végéig át kell utalnia, ez a feltétele a társasági adó terhére nyújtott támogatás adókedvezményként történő érvényesítésének.
A törvény értelmében a támogató az alaptámogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét a pénzügyi teljesítéstől számított 8 napon belül az állami adóhatóság részére bejelenti. A korábbi szabályoktól eltérően a támogatót immáron nem értesítési, hanem bejelentési kötelezettség terheli, amelyet változatlanul 8 napon belül kell teljesíteni a NAV részére.
A bejelentési kötelezettség 2013. július 01-től kizárólag a NAV által rendszeresített nyomtatványon (SPORTBEJ) teljesíthető, amely a NAV honlapjáról tölthető le:
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/sportbej.html
Az új szabályok szerint TAO sportcélú támogatás esetén a támogató vállalkozások megtakarítás 500 millió forint alatti adóalap esetén a támogatás összegének 2,5 %-a, míg 500 millió forint feletti adóalapnál a támogatási összeg 4,75 %-a!
I. példa
A látvány-csapatsport támogatása révén elérhető megtakarítás felépítése 500 millió forint alatti adóalap esetében:
Eredmény alapján számított adóalap:                       100.000.000,- Ft
Várható TAO kötelezettség:                                     10.000.000,- Ft
Amennyiben az adózó 5 millió forinttal támogat egy támogatásra jogosult sportszervezetet, akkor a társaságiadó-kötelezettsége az alábbiak szerint változik.
Adóalap támogatás nélkül:                                        100.000.000,- Ft
TAO támogatás az egyesület részére:                       – 5.000.000,- Ft
Új adóalap:                                                                95.000.000,- Ft
Számított társasági adó:                                            9.500.000,- Ft
Adókedvezmény:                                                      – 5.000.000,- Ft
Új társasági adó kötelezettség:                                  4.500.000,- Ft
A bemutatott példa jól szemlélteti, hogy működik a támogatási rendszer.
Az egyesület részére nyújtott támogatás első körben csökkenti az adóalapot, így az új adófizetési kötelezettséget már ez alapján kell megállapítani. Második körben az így megállapított adófizetési kötelezettségből is levonható a kifizetett támogatás, így jön ki az állam felé ténylegesen teljesítendő rész. A példa jól mutatja, hogy a vállalkozás eredetileg 10.000.000 forintot fizetett volna az állam felé adó formájában, de a TAO támogatási rendszerbe történő belépéssel 5.000.000 forintot utalt támogatásként az egyesület felé, és 4.500.000 forintot folyósított társasági adófizetési kötelezettségként, így elsődlegesen 500.000,- Ft megtakarítást realizált az adóévben.
A törvény értelmében a vállalkozásnak kiegészítő sportfejlesztési támogatást is kell fizetnie, mely összege a következőképpen alakul a példánk szerint:
TAO támogatás az Egyesület részére:                       5.000.000,- Ft
Kiegészítő támogatás részére:                                   375.000,- Ft
(5.000.000,- Ft x 0,1 x 0,75)
A bemutatott példa jól szemlélteti, hogy a realizált 500.000,- Ft megtakarítás terhére 375.000,- Ft kiegészítő sportfejlesztési támogatást kell fizetnie a vállalkozásnak, így a ténylegesen realizált megtakarítása 125.000,- Ft lesz, ami a nyújtott TAO támogatás 2,5 %-a!
 II. példa
A látvány-csapatsport támogatása révén elérhető megtakarítás felépítése 500 millió forint feletti adóalap esetében:
Eredmény alapján számított adóalap:                       800.000.000,- Ft
Várható TAO kötelezettség:                                     107.000.000,- Ft
Amennyiben az adózó 65.000.000 forinttal támogat egy támogatásra jogosult sportszervezetet, akkor a társaságiadó-kötelezettsége az alábbiak szerint változik:
Adóalap támogatás nélkül:                                        800.000.000,- Ft
TAO támogatás az egyesület részére:                       – 65.000.000,- Ft
Új adóalap:                                                                735.000.000,- Ft
Számított társasági adó:                                            94.650.000,- Ft
Adókedvezmény:                                                      – 65.000.000,- Ft
Új társasági adó kötelezettség:                                  29.650.000,- Ft
A bemutatott példa jól szemlélteti, hogy működik a támogatási rendszer.
Az egyesület részére nyújtott támogatás első körben csökkenti az adóalapot, így az új adófizetési kötelezettséget már ez alapján kell megállapítani. Második körben az így megállapított adófizetési kötelezettségből is levonható a kifizetett támogatás, így jön ki az állam felé ténylegesen teljesítendő rész. A példa jól mutatja, hogy a vállalkozás eredetileg 107.000.000 forintot fizetett volna az állam felé adó formájában, de a TAO támogatási rendszerbe történő belépéssel 65.000.000 forintot utalt támogatásként az egyesület felé, és 29.650.000 forintot folyósított társasági adófizetési kötelezettségként, így elsődlegesen 12.350.000,- Ft megtakarítást realizált az adóévben.
A törvény értelmében a vállalkozásnak kiegészítő sportfejlesztési támogatást is kell fizetnie, mely összege a következőképpen alakul a példánk szerint:
TAO támogatás az egyesület részére:                       65.000.000,- Ft
Kiegészítő támogatás:                                                9.262.500,- Ft
(65.000.000,- Ft x 0,19 x 0,75)
A bemutatott példa jól szemlélteti, hogy a realizált 12 350.000,- Ft megtakarítás terhére  9 262.500,- Ft kiegészítő sportfejlesztési támogatást kell fizetnie a vállalkozásnak, így a ténylegesen realizált megtakarítása 3 087.500,- Ft lesz, ami a nyújtott TAO támogatás 4,75 %-a!
 KÉRJÜK TÁMOGASSA VÁLLALKOZÁSA TÁRSASÁGI ADÓJÁBÓL A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI LEÁNY KÉZILABDA CLUB EGYESÜLETET!!!
A Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club Egyesület a Dél-Kelet magyarországi régió egyik legjelentősebb, dinamikusan fejlődő leány/női kézilabda sportegyesülete.
Aktív, a Magyar Kézilabda Szövetség égisze alatt versenyző sportolóink létszáma megközelíti a 140 főt, ebből az utánpótlás-korú sportolók száma eléri 130 főt!
Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club Egyesület
6800 Hódmezővásárhely, Görgei u. 3.
www.hlkc.hu
hlkc.hodmezovasarhely@gmail.com
Áncsán István ügyvezető 70/426 – 5578
Klemm István elnök 70/670 – 6592
——————————————————————————————————————————————————-
– 2013/2014. év
SFP 2013/2014
0039/2013 Határozat
– 2014/2015. év
SFP 2014/2015
2039/2014 Határozat
– 2015/2016. év
SFP 2015/2016
3039-2015 Határozat
– 2016/2017 év
SFP 2016/2017
04039/2016 Határozat
– 2017/2018. év
SFP 2017/2018
05039-2017 Határozat
– 2018/2019. év
SFP 2018/2019
06039/2018 Hatarozat
– 2019/2020. év
SFP 2019-2020
Jóvahagyó hatarozat 2019/2020

 

 

 
 

Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.